Ohje palkankorotusneuvotteluihin

Työehtosopimuksen palkkaratkaisun kustannusvaikutus ja korotusten maksuajankohta tulevat työllisyys- ja kasvusopimuksesta, jonka jatkosta työmarkkinaosapuolet sopivat keväällä 2015.

Palkkaratkaisu

Työehtosopimuksen palkkaratkaisun kustannusvaikutus ja korotusten maksuajankohta tulevat työllisyys- ja kasvusopimuksesta, jonka jatkosta työmarkkinaosapuolet sopivat keväällä 2015. Tietotekniikan palvelualalla palkkaratkaisussa on täysi perälauta. Se tarkoittaa, että jos paikallisesti ei muuta sovita, korotetaan kuukausipalkkoja luontoisetuineen yleiskorotuksella, joka on 16 euroa, kuitenkin vähintään 0,43 % kuukaudessa. Yleiskorotus tarkoittaa sitä, että korotus maksetaan kaikille työntekijöille, joihin sovelletaan tietotekniikan palvelualan työehtosopimusta. Korotukset maksetaan 1.11.2015 alkaen.

Paikalliset neuvottelut käydään luottamusmiehen kanssa, tai ellei luottamusmiestä ei ole valittu, työntekijöiden tätä tarkoitusta varten valitseman edustajan tai työpaikan kaikkien työntekijöiden kanssa yhdessä. Paikallisessa palkkaratkaisussa sovittavia asioita ovat palkankorotusten toteutustapa, ajankohta ja suuruus. Sopimus tulee tehdä kirjallisesti viimeistään 30.9.2015 mennessä, ellei käsittelyajan jatkamisesta sovita.

Korotukset tulevat myös taulukoihin. Lisäksi vuorolisät ja henkilöstöedustajien korvaukset nousevat 1.11. alkaen 0,43 %.
Palkkoja korotetaan työntekijän kuukausipalkan sekä mahdollisten luontoisetujen, kuten työsuhdeauton ja -puhelimen, verotusarvon yhteenlasketun arvon mukaan. Ylityöt, matka-ajan korvaus tai muu säännöllisen työajan ulkopuolinen korvattava työ ei sisälly laskettavaan summaan.

Ohjeita paikallisiin neuvotteluihin

Palkankorotuksista on ensin neuvoteltava työnantajan kanssa. Korotuksista ei kuitenkaan ole velvollisuutta sopia paikallisesti. Perälaudan käyttö edellyttää jommankumman osapuolen tahdonilmausta, eikä siitä tarvitse erikseen sopia.

Yhteisymmärrys perälaudan käytöstä voi syntyä työnantajan kanssa helpostikin. On hyvä ymmärtää, että yhteisesti sovittu perälaudan käyttö ei ole paikallista sopimista työehtosopimuksen tarkoittamalla tavalla. Paikallisen sopimisen tarkoituksena ei ole vahvistaa jo työehtosopimukseen kirjattuja määräyksiä, vaan sopia määräyksistä poikkeavasti.

Paikallisten neuvottelujen tarkoituksena on löytää työpaikan tilannetta ja tarpeita vastaava palkkaratkaisu. Tavoitteena on kehittää avointa keskustelukulttuuria, tukea palkanmuodostuksen kannustavuutta, oikeudenmukaisuutta ja tuottavuuden kehitystä yrityksissä.
Paikallisissa neuvotteluissa käsiteltäviä asioita ovat palkkauksen kannustavuus, palkkaporrastus ja paikallinen palkankorotusvara sekä tuottavuuden kehittäminen työpaikalla. Neuvotteluissa kannattaa selvittää, onko yrityksellä mahdollisuus korottaa palkkoja enemmän kuin työehtosopimuksessa on sovittu.

Luottamusmiehen vastuu

Jos luottamusmiehenä tekee paikallisen sopimuksen, kannattaa valmistautua perustelemaan sopimuksen sisältö ja sen mahdolliset seuraukset edustettavilleen. Kannattaa myös pitää edustettavansa ajan tasalla jo neuvottelujen aikana. Taustajoukoista saa usein hyviä näkemyksiä omien ajatustensa tueksi.

Luottamusmiehellä on oikeus saada kohtuullisessa ajassa palkankorotusten jälkeen selvitys paikallisesti sovitun palkkaratkaisun kohdentamisesta. Selvityksestä tulee käydä ilmi työntekijöiden lukumäärä, kuinka moni on saanut korotuksen paikallisen ratkaisun perusteella, keskimääräisen korotuksen suuruus sekä palkankorotuksen kokonaismäärä.