TES korotukset 1.2.2001 alkaen – Tietoala ry

TES korotukset 1.2.2001 alkaen

Voit myös ladata pdf-tiedoston tästä

Huom.: Varmista aina korotuksen tarkka sanamuoto kulloistakin korotusta vastaavasta tes:sta, etenkin jos mennään nyansseihin.
Huom. 2: Jos palkankorotusmallissa on paikallisen sopimisen mahdollisuus, tes-kirjaus sopijaosapuolista on yleensä muotoa ”Sopimus tehdään luottamusmiehen kanssa tai ellei luottamusmiestä ole valittu, työntekijöiden tätä tarkoitusta varten valitseman edustajan tai työpaikan kaikkien työntekijöiden kanssa yhdessä”.
TES-kausiToteutusajankohtaKorotusmalli
2022-20231.3.2022Sovitaan paikallisesti 28.2.2022 mennessä. Mikäli paikallista palkkaratkaisua ei saavuteta , vuoden 2022 palkantarkistukset toteutetaan jommallakummalla alla olevista tavoista (A tai B). Palkantarkistuksen toteuttamistavasta (A tai B) sovitaan luottamusmiehen kanssa tai ellei luottamusmiestä ole valittu, työntekijöiden kanssa heidän yhdessä sopimallaan tavalla. Jos sopimukseen ei päästä, työnantaja toteuttaa palkkaratkaisun vaihtoehdon A mukaisesti.

Vaihtoehto A

Työnantaja toteuttaa 1,8 % kustannusvaikutteisen palkkaratkaisun yrityksessä noudatettavan palkkapolitiikan mukaisesti viimeistään 1.3.2022 tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta. Kustannusvaikutus (1,8 %) lasketaan työntekijöiden helmikuun palkkasummasta luontoisetuineen.

Palkankorotuksia kohdistaessaan työnantajan tulee varmistaa, että jokaisen työntekijän palkka luontoisetuineen korottuu vähintään 0,9 %.

Palkantarkistuksen tarkoituksena on tukea palkanmuodostuksen kannustavuutta, oikeudenmukaista palkkarakennetta ja palkkaporrastusta, tuottavuuden kehittymistä työpaikalla, työnantajan palkkapolitiikan toteuttamista sekä oikaista mahdollisia vinoumia.

Työntekijöiden ammattitaidon ja työssä suoriutumisen tulee olla ohjaavana tekijänä henkilökohtaisen korotusten jakamisessa.

Luottamusmiehellä on oikeus saada kohtuullisessa ajassa, kuitenkin viimeistään kuukauden kuluttua palkankorotusten jälkeen selvitys palkkaratkaisun kohdentamisesta. Selvityksestä tulee käydä ilmi työntekijöiden lukumäärä, kuinka moni on saanut korotuksen, korotuksen keskiarvo ja mediaani sekä työntekijöiden palkankorotusten kokonaismäärä (työntekijöiden palkkasumma ennen korotusta ja palkkasumma korotuksen jälkeen).

Vaihtoehto B

Työnantaja toteuttaa palkkaratkaisun yrityksessä noudatettavan palkkapolitiikan mukaisesti viimeistään 1.3.2022 tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta.

Palkantarkistuksen tarkoituksena on tukea palkanmuodostuksen kannustavuutta, oikeudenmukaista palkkarakennetta ja palkkaporrastusta, tuottavuuden kehittymistä työpaikalla, työnantajan palkkapolitiikan toteuttamista sekä oikaista mahdollisia vinoumia.

Työntekijälle selvitetään hänen henkilökohtaisen palkantarkistuksensa suuruus ja perusteet kahden kuukauden kuluessa palkantarkistuksen toteuttamisesta, kuitenkin viimeistään 30.6.2022. Selvitys annetaan jokaiselle työntekijälle riippumatta siitä, onko työntekijä saanut korotuksen.

Luottamusmiehellä on oikeus saada kohtuullisessa ajassa, kuitenkin viimeistään kuukauden kuluttua palkankorotusten jälkeen selvitys palkkaratkaisun kohdentamisesta. Selvityksestä tulee käydä ilmi työntekijöiden lukumäärä, kuinka moni on saanut korotuksen, korotuksen keskiarvo ja mediaani sekä työntekijöiden palkankorotusten kokonaismäärä (työntekijöiden palkkasumma ennen korotusta ja palkkasumma korotuksen jälkeen).

PALKANTARKISTUKSET VUONNA 2023

Vuoden 2023 palkantarkistukset toteutetaan samalla tavalla kuin vuoden 2022 palkantarkistukset. Ensisijainen tapa toteuttaa palkantarkistukset on paikallinen palkkaratkaisu. Toissijaisen palkkaratkaisun (A tai B) kustannusvaikutus ja sen mahdollinen jakautuminen sovitaan sopimusosapuolten välisissä neuvotteluissa syyskuun 2022 loppuun mennessä.Sopimusosapuolet tarkastelevat elo-syyskuun aikana palkkamallin toteutumista sekä arvioitavissa olevia talouden ja työllisyyden näkymiä. Arvioinnin perusteella osapuolet neuvottelevat 30.9.2022 mennessä 1.3.2023 tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta toteutettavien palkantarkistusten kustannusvaikutuksesta ja sen mahdollisesta jakautumisesta. Samassa yhteydessä voidaan tarkastella edellytyksiä sopimuskauden jatkamiseen 30.11.2023 jälkeiselle ajalle.Mikäli 1.3.2023 toteutettavan toissijaisen palkkaratkaisun mukaisen palkantarkistuksen suuruudesta ei päästä yksimielisyyteen 30.9.2022 mennessä, voi kumpikin sopimusosapuoli irtisanoa tämän sopimuksen päättymään 30.11.2022. Irtisanomista koskeva ilmoitus on toimitettava kirjallisesti viimeistään 14.10.2022 toiselle sopijaosapuolelle sekä tiedoksi valtakunnansovittelijalle.
20.2.2020 - 30.11.2021 (2021)1.2.2021Sovitaan paikallisesti15.1.2021 mennessä. Mikäli paikallista palkkaratkaisua ei saavuteta, palkkoja korotetaan 1,2 % suuruisella kaikille työntekijöille jaettavalla korotuksella viimeistään 1.2.2021 tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta.
Lisäksi 1.2.2021 tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta
työntekijöiden palkkojen korottamiseen käytetään yritys- tai työpaikkakohtainen erä, jonka suuruus on 0,8 % laskettuna työntekijöiden edellisen kuukauden
palkkasummasta luontoisetuineen. Erästä työnantaja osoittaa henkilökohtaisia korotuksia työntekijöille.
20.2.2020 - 30.11.2021 (2020)1.3.2020Sovitaan paikallisesti 29.2.2020 mennessä. Mikäli paikallista palkkaratkaisua ei saavuteta, palkkoja korotetaan 1,3 % suuruisella kaikille työntekijöille jaettavalla korotuksella viimeistään 1.3.2020 tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta.
1.11.2017-31.10.2020 (2019)1.1.2019Sovitaan paikallisesti 14.12.2018 mennessä. Mikäli paikallista palkkaratkaisua ei saavuteta, maksetaan yleiskorotus 0,9 %, lisäksi 0,7 % paikallinen erä, josta työnantaja osoittaa henkilökohtaisen korotuksen kullekin työntekijälle.
1.11.2017-31.10.2020 (2019)1.1.2018Sovitaan paikallisesti 15.12.2017 mennessä. Mikäli paikallista palkkaratkaisua ei saavuteta, maksetaan yleiskorotus 1,1 %, lisäksi 0,5 % paikallinen erä, josta työnantaja osoittaa henkilökohtaisen korotuksen kullekin työntekijälle.
1.11.2016-31.10.2017avoinSovitaan paikallisesti 30.11.2016 mennessä. Mikäli paikallista palkkaratkaisua ei saavuteta, työnantaja toteuttaa mahdolliset palkkojen tarkistukset oman palkkapolitiikkansa mukaisesti.
1.11.2013-31.10.20161.11.2015Yleiskorotus 16 EUR, mutta vähintään 0,43 % ellei paikallisesti sovita muuta. (työllisyys- ja kasvusopimuksesta)
1.11.2013-31.10.20161.3.2015Yleiskorotus 0,40 %
1.11.2013-31.10.20161.3.2014Yleiskorotus 20 EUR
9.11.2011-31.10.20131.11.2012Yleiskorotus 1,3 % sekä paikallinen erä 0,6 %. Mikäli paikallisen erän jakamisesta ei muuten päästä sovintoon, jaetaan se kaikille yleiskorotuksena. 
9.11.2011-31.10.20131.1.2012Kertaerä 150 EUR. Maksetaan niille, joiden työsuhde on alkanut viimeistään 1.10.2011 ja ollut yhdenjaksoinen siitä lähtien. 
1.10.2011Yleiskorotus 1,6 % sekä paikallinen erä 0,8 %. Mikäli paikallisen erän jakamisesta ei muuten päästä sovintoon, jaetaan se kaikille yleiskorotuksena. 
1.11.20101,5 %; mikäli paikallisesti ei muutoin sovita, maksetaan 1,0 % yleiskorotuksena ja 0,5 % liittojen ohjeen mukaisesti henkilökohtaisina korotuksina. 
1.10.2007-30.4.20101.2.201095 EUR, kertaluonteinen erä. 
1.10.2007-30.4.20101.1.2010Yleiskorotus 0,5 %
1.10.2007-30.4.20101.1.-1.4.2010Yrityskohtainen erä 0,3 %; jos ei sovita, niin maksetaan yleiskorotuksena 1.6.2010
1.10.2007-30.4.20101.-31.10.2008Yrityskohtainen erä 1,6 %; jos ei sovita, niin 0,9 % yleiskorotus 1.10.2008
1.10.2007-30.4.20101.6.2008Yleiskorotus 2,5 %
1.10.2007-30.4.20101.1.2008Yrityskohtainen erä 1,2 %. Jos ei sovita, niin 0,7 % yleiskorotus. 
1.10.2007-30.4.20101.10.2007Yleiskorotus 3,3 %
16.2.2005-30.9.20071.11.2006Paikallinen erä 0,4 %. Yleiskorotus, jos ei muuta sovita. 
16.2.2005-30.9.20071.11.2006Yleiskorotus 1,0 %
16.2.2005-30.9.20071.4.2006Paikallinen erä 0,6 %. Yleiskorotus, jos ei muuta sovita. 
16.2.2005-30.9.20071.4.2006Yleiskorotus 1,0 %
16.2.2005-30.9.20071.3.2005Yleiskorotus 2,5 %
1.3.2004Liittoerä 0,5 % yleiskorotuksena
1.3.2004Yleiskorotus 1,7 %; vähintään 26,72 EUR/kk
1.3.20030,9 % liittoerä ja tasa-arvoerä yleiskorotuksena
1.3.20031,8 % yleiskorotus; vähintään 28,39 EUR/kk
1.3.2002Liittoerä 0,3 % yleiskorotuksena
1.3.2002Yleiskorotus 1,9 %; vähintään 30,10 EUR (179 mk)/kk
1.2.2001Yleiskorotus 2,8 %; vähintään 52,14 EUR (310 mk)/kk