Hyvinvointia IT-alalle

Edistämme ja valvomme alalla toimivien etuja olemalla läsnä siellä, missä asioista päätetään.

Tietoala ry on tietotekniikan palvelualan ammattiliitto. Olemme osa Insinööriliittoa, mutta emme vaadi jäseniltämme insinöörin tutkintoa. Edustamme alalla työskenteleviä koulutuksesta riippumatta. Toimialan ammattiliittona parannamme työehtoja ja kehitämme palkkausta sekä työoloja.

Ilman liittojen neuvottelemaa työehtosopimusta alan yleiset työsuhteiden ehdot olisivat paljon heikommat. Pidetään yhdessä huoli, ettei näin käy!

Kiinnostaako jäsenyys? Ota yhteyttä info@tietoala.fi.

Työehtosopimus antaa paremmat edut kuin pelkkä laki:

TyöehtosopimusLaki
Tehtäväryhmän ja vaativuuden mukaiset vähimmäispalkat.Vähimmäispalkkaa ei ole.
Säännöllinen työaika on 7 t 30 min /vrk, 37 ½ viikossa.
Säännöllinen työaika on enintään kahdeksan tuntia vuorokaudessa ja 40 tuntia viikossa.
Lisätyöstä 50 % korotettu palkka. Viikoittaisesta ylityöstä kahdeksalta ensimmäiseltä tunnilta 50 %:lla ja seuraavilta tunneilta 100 %:lla korotettu palkka,Lisätyöstä vähintään sovitulta työajalta maksettavaa palkkaa vastaava korvaus. Viikoittaisen säännöllisen työajan ylittäviltä työtunneilta 50 %:lla korotettu palkka.
Työntekijälle maksetaan lomarahana 50 % vuosiloman palkasta.Laki ei tunne lomarahaa.
Sairausajan palkka 4 - 8 viikolta työsuhteen kestosta riippuen.Sairausajan palkka 9 pv.
Äitiysloman palkka 3 kk, edellytyksenä 5 kk työsuhde.Äitiyspäiväraha.
Isyysvapaalta palkkaa 6 arkipv jaksolle sijoittuvilta työpäiviltä.Isyysraha.
Lapsen sairastuessa äkillisesti maksetaan huoltajalle palkkaa enintään 4 työpäivän poissaolon ajalta lapsen hoitamiseksi tai hoidon järjestämiseksi.Laissa ei määräyksiä palkan maksusta sairaan lapsen hoidon ajalta.
Päivärahat, ateriakorvaus, yöpymiskustannukset, korvaus oman auton käytöstä.Ei mainintaa matkakustannusten korvaamisesta.
Matkustamiseen käytetyltä ajalta korvauksena peruspalkka kuitenkin enintään 8 tunnilta työpäivänä ja 16 tunnilta vapaapäivänä.Ei määräystä.
Ilta- ja yölisä.
Puhelinsoittokorvaus 1 tunnin palkka (yöllä ja pyhinä 2 tunnin palkka).
Hälytysraha.
Ei määritelty lisiä.
Varallaolokorvaus vähintään neljältä varallaolotunnilta.Minimiaikaa ei ole määritelty.
Palkallisia: vihkiäiset ja merkkipäivät, muuttopäivä, kutsunta ja kertausharjoitukset, yhteiskunnallinen toiminta.Ei määräystä.