6§ Palkat – Tietoala ry

6§ Palkat

  1. Työntekijän palkka määräytyy pääsääntöisesti kuukausipalkkana. Osa-aikatyöntekijän palkka määräytyy täyden työajan ja hänen kanssaan sovitun työajan suhteessa. Määräaikaisen työntekijän kanssa voidaan sopia muustakin palkkauksen osalta.
  2. Työntekijän palkka määräytyy työehtosopimuksen tehtäväryhmäjärjestelmän perusteella, ellei paikallisesti ole sovittu työpaikkakohtaisen järjestelmän käytöstä.

Työpaikkakohtaisen palkkausjärjestelmän käyttöönotosta sovitaan asiasta käytävien neuvotteluiden jälkeen kirjallisesti. Palkan perusteina ovat tehtävän vaativuus ja henkilön pätevyys tai muut yrityksen toiminnan kannalta keskeiset tekijät.

Soveltamisohje:
Palkkausjärjestelmä voi olla yrityksen itse luoma, kaupallinen tai muu vastaava järjestelmä.

Työpaikkakohtaisen palkkausjärjestelmän mukaisten palkkojen tulee porrastua asetettujen kriteerien perusteella tarkoituksenmukaisesti ja oltava vähintään tehtäväryhmäjärjestelmän tasojen 1–3A vähimmäispalkkojen tasolla.

Soveltamisohje:
Porrastus voi olla työehtosopimuksessa määriteltyjä palkkatasoja tiheämpi ja se voi ulottua korkeammalle kuin taso 3A.

  1. Tehtäväryhmäjärjestelmässä työntekijän palkka määräytyy tehtäväryhmien ja niiden vaativuustasojen sekä henkilökohtaisten palkanmääräytymisperusteiden mukaan.

Tehtäväryhmät, vaativuustasojen yleiskuvaajat ja vähimmäispalkat eri vaativuustasoissa ovat 1.3.2020 tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta lukien seuraavan taulukon mukaiset.

Henkilökohtaisia palkanmääräytymisperusteita ovat muun muassa työntekijän työsuoritus, ammattitaito, työlle asetetut tulos- ja laatutavoitteet sekä henkilökohtainen pätevyys ja osaaminen. Henkilökohtaisilla perusteilla tapahtuvalla palkkojen porrastuksella on tarkoitus kannustaa ja palkita henkilöä hyvästä työsuorituksesta ja ammattitaidon kehittämisestä.

Palkkatason kuvaajat

Taso 1Taso 2Taso 3Taso 3A
Yleiskuvaus
Tehtävät ovat ryhmälle
tyypillisiä
ammattitehtäviä
Tehtävät ovat
edellistä vaativampia
tai monipuolisempia
Tehtävät ovat ryhmälle
tyypillisiä
asiantuntijatehtäviä
tai tehtäviä,
joihin liittyy työnjohtovastuuta
Edelliseen verrattuna
tehtävä
sisältää merkittävässä
määrin
taloudellista,
toiminnallista ja
työnjohdollista
vastuuta
Osaaminen, vapaus, vastuu ja vuorovaikutus
Osaaminen, joka
tarvitaan oman
osaamisalueen
töiden itsenäiseen
tekemiseen.
Osaaminen
edellyttää useiden
erilaisten
osaamisalueiden
tietoja ja taitoja
tai työ edellyttää
osaamisalueiden
tietojen ja taitojen
syvällistä
hallintaa ja soveltamista.
Työ sisältää
useita erilaisia
osaamisalueita
ja työ edellyttää
kokonaisvaltaista
näkemystä tai
syvällistä perehtymistä
osaamisalueisiin.
Ks. taso 3
Tehtävän hoito
edellyttää
tavanomaista
kanssakäymistä ja
yhteistyötaitoja
yleisohjeiden
mukaan.
Tehtävän hoito
voi edellyttää
yhteistyötaitoja
vaihtelevissa
vuorovaikutusja
harkintatilanteissa.
Tehtävän hoito
edellyttää itsenäisten
ratkaisujen/
mallien
tuottamista vaihtelevissa
harkintatilanteissa.
Työ edellyttää
yhteistyötaitoja
monipuolisissa
vuorovaikutustilanteissa.
Ks. taso 3

Vähimmäispalkat 1.3.2020

TEHTÄVÄRYHMÄTaso 1Taso 2Taso 3Taso 3A
Myynti
Esim. myyntineuvottelijat,
Myyntisihteerit ja -päälliköt
2067292338154004
Markkinointi ja viestintä
esim. markkinoinnin ja viestinnän
asiantuntijatehtävät
2151261436413820
Asiakaspalvelu ja tuki
esim. yhdyshenkilöt, kouluttajat,
neuvojat
2211279633813547
Suunnittelu/kehitys
esim. ohjelmointi, atk-, sovellus- ja
systeemisuunnittelu ja asiantuntijatehtävät
2275296737253909
Projekti-/järjestelmävastuu
esim. vastuu projektista ja
järjestelmäkokonaisuuksista
2772333038154004
Verkko- ja tietoliikennepalvelut
esim. verkkopalvelu ja tietoliikenne
2275307337253909
Käyttö- ja laitepalvelut
esim. operaattorit, käytön suunnittelu,
käyttöjärjestelmäasiantuntijat
2027255034423613
Laitteisto- ja ohjelmistoylläpito
esim. huolto- ja ylläpitotehtävät,
ohjelmistoasiantuntijatehtävät
2050265632473406
Hallinto
esim. laskenta ja henkilöstötoimi
1628213725732699

Vähimmäispalkat 1.2.2021

TEHTÄVÄRYHMÄTaso 1Taso 2Taso 3Taso 3A
Myynti
Esim. myyntineuvottelijat,
Myyntisihteerit ja -päälliköt
2108298138914084
Markkinointi ja viestintä
esim. markkinoinnin ja viestinnän
asiantuntijatehtävät
2194266637413896
Asiakaspalvelu ja tuki
esim. yhdyshenkilöt, kouluttajat,
neuvojat
2255285234493618
Suunnittelu/kehitys
esim. ohjelmointi, atk-, sovellus- ja
systeemisuunnittelu ja asiantuntijatehtävät
2321302638003987
Projekti-/järjestelmävastuu
esim. vastuu projektista ja
järjestelmäkokonaisuuksista
2827339738914084
Verkko- ja tietoliikennepalvelut
esim. verkkopalvelu ja tietoliikenne
2321313438003987
Käyttö- ja laitepalvelut
esim. operaattorit, käytön suunnittelu,
käyttöjärjestelmäasiantuntijat
2068260135113685
Laitteisto- ja ohjelmistoylläpito
esim. huolto- ja ylläpitotehtävät,
ohjelmistoasiantuntijatehtävät
2091270933123474
Hallinto
esim. laskenta ja henkilöstötoimi
1661218026242753
  1. Työntekijän tehtävän vaativuuden tai muun palkkaperusteen muuttuessa pysyvästi on palkan perusteet tarkistettava ja tehtävä tarvittaessa vastaavat muutokset palkkaan. Muutoksista palkan perusteissa ilmoitetaan työntekijälle kirjallisesti.
    Työnantaja ilmoittaa työntekijälle vuosittain tämän palkan perusteet ja tason joko kehityskeskustelussa tai muulla sopivalla tavalla. Ne voidaan ilmoittaa myös palkkalaskelmassa.
  2. Jos yrityksessä on käytössä työpaikkakohtainen palkkausjärjestelmä, luottamusmiehelle annetaan pyydettäessä tiedot järjestelmän peruskuvauksesta, tehtävän vaativuuden ja työntekijän suorituksen arvioinnin kriteereistä tai järjestelmän perusteena olevista nimikkeistä taikka muista ryhmittelyistä. Mahdollisissa palkkausta koskevissa erimielisyystapauksissa luottamusmiehelle on annettava kaikki erimielisyyden kohteena olevan tapauksen selvittämiseen vaikuttavat tiedot.
  3. Tuntipalkkajakaja on kuukausipalkkaisilla työntekijöillä enintään 158.
  4. Jos työpaikalla otetaan käyttöön tulospalkkiojärjestelmä, on työnantajan kuultava niitä työntekijöitä, joita järjestelmä koskee sekä annettava selvitys järjestelmän sisällöstä ja tavoitteista.

Lue myös nämä

Artikkelit

Puheenjohtajan terveiset

Lue lisää
Tiedotteet

Talven 2021 – 2022 mökit haettavissa

Lue lisää
Artikkelit

Collective bargaining will continue to be worthwhile

Lue lisää