LIITE 9 YRITYKSEN PALKKAPOLITIIKKA – Tietoala ry

LIITE 9 YRITYKSEN PALKKAPOLITIIKKA

1 § Työntekijän palkka

Työntekijän palkka sovitaan yksilökohtaisesti työsopimuksella huomioiden tehtävän vaativuus, koulutus ja ammattipätevyys. Osa kokonaisansiosta voi muodostua työpaikkakohtaisesti määritettyjen muuttuvien palkkatekijöiden perusteella.

Työntekijän palkan on oltava vähintään 2000 euroa.

 

2 § Palkkapolitiikka

 Yrityksessä määritellään henkilöstöön sovellettava palkkaus. Liitot suosittavat, että palkkojen porrastukseen työn vaativuuden mukaan, työsuorituksen palkitsemiseen sekä yrityksen tehokkuuden ja kannattavuuden parantamiseen tähtäävä palkkaus perustetaan palkkapolitiikalle, joka rakentuu mm. seuraavista periaatteista kokonaan tai osittain.

  • Palkkapolitiikka:
  • Rakentuu yrityksen liikeidean pohjalle ja tukee sen toteutumista;
  • Tukee yrityksen tehokkuuden, kannattavuuden ja kilpailukyvyn kehittämistä;
  • On yksilöllinen. Ottaa huomioon yksilön työtehtävien vaativuuden ja vastuun sekä hänen osaamisensa ja työtuloksensa;
  • Palkitsee sellaisista yksilöllisistä kyvyistä ja taidoista kuin tiedon hallinta, johtamistaito, arvostelu‑, aloite‑, innovointi‑ ja yhteistyökyky;
  • Kannustaa yksilöä ammattitaidon syventämiseen ja laajentamiseen;
  • Tukee työyhteisölle asetettujen yhteisten tavoitteiden toteutumista sekä yhteistyötä yli toimintorajojen;
  • Edellyttää, että johto ja esimiehet sopivat tavoitteista johdettaviensa kanssa ja seuraavat niiden toteutumista;
  • On selkeä, pitkäjänteinen ja johdonmukainen, mutta joustavasti muutettavissa yrityksen toimintaedellytysten tai liikeidean sitä vaatiessa;
  • Palkkakriteerit ovat riippumattomia sukupuolesta, iästä ja muista vastaavista työhön liittymättömistä tekijöistä.

Palkkapolitiikan onnistumisen edellytyksenä on, että sen periaatteista vallitsee yhteisymmärrys, esimies ja työntekijä keskustelevat kerran vuodessa työtehtävien toteutumisesta ja tämän vaikutuksesta palkkaan sekä määrittelevät tulevat työtehtävät ja niiden tavoitteet.

          Pöytäkirjamerkintä:

          Palkkapolitiikkaosuus on luonteeltaan suositus, josta poikkeamista ei pidetä työehtosopimuslain tarkoittamana rikkomuksena. Liitot pyrkivät yhteistyössä avustamaan yrityksiä niiden kehittäessä palkkapolitiikkaansa.

Lue myös nämä

Artikkelit

Lomaraha – kiitos ammattiliittosi

Lue lisää
Artikkelit

Pitkäperjantai, vapunpäivä, juhannusaatto, jouluaatto, uudenvuoden aatto… nehän ovat tavallisia työpäiviä?

Lue lisää
Tiedotteet

Tietotekniikan palvelualalle uusi työehtosopimus

Lue lisää