Säännöt – Tietoala ry

Säännöt

1 § NIMI JA KOTIPAIKKA
Yhdistyksen nimi on Tietoala ry ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki.
Yhdistyksen toiminta-alueena on koko maa.

2 § TARKOITUS
Yhdistyksen tarkoituksena on toimia tietoaloilla ja tietoammateissa työskentelevien työntekijöiden ammattijärjestönä ja valvoa työmarkkinoilla heidän oikeudellisia, palkallisia ja sosiaalisia etujaan sekä kehittää heidän ammattitietoaan ja -taitoaan.

3 § TOIMINTA
Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys huolehtii jäsentensä etujen ajamisesta ja yhteisten tavoitteiden asettamisesta. Yhdistys valvoo jäsenistöä koskevien palkka- ja työehtosopimusten, työlainsäädännön, sopimusten ja sääntöjen noudattamista, tekee esityksiä jäsenten palkkaukseen ym. ammatillisten ja sosiaalisten etujen parantamiseksi, järjestää koulutus-, esitelmä- ja neuvottelutilaisuuksia, tukee jäsenistön ammatti ja jatkokoulutusta, edistää jäsenistön alueellista yhteistoimintaa, jakaa tietoa ja neuvoja jäsenille ja ryhtyy muihinkin vastaavanlaisiin yhdistyksen tarkoitusta edistäviin toimenpiteisiin.

4 § TOIMINNAN TUKEMINEN
Toimintaansa varten yhdistys hankkii varoja keräämällä jäseniltä jäsenmaksuja, järjestämällä arpajaisia ja juhlia sekä harjoittamalla kustannustoimintaa. Yhdistys voi hankkia ja omistaa kiinteistöjä ja lomapaikkoja jäseniään ja heidän perheitään varten. Yhdistys voi ottaa vastaan lahjoituksia ja jälkisäädöksiä. Yhdistys voi harjoittaa kioski-, majoitus- ja ravitsemusliikettä.

5 § YHDISTYKSEN PUOLUEPOLIITTINEN SITOUTUMATTOMUUS
Yhdistys on puoluepoliittisesti sitoutumaton.

6 § JÄSENET
Yhdistyksen jäsenet ovat varsinaisia jäseniä, kannattajajäseniä, kunniajäseniä ja jäsenyhdistyksiä.
Yhdistyksen varsinaisia jäseniä voivat olla tietoaloilla ja tietoammateissa työskentelevät kaikki työntekijät, jotka yhdistyksen hallitus näiden sääntöjen määräämällä tavalla hyväksyy jäseneksi ja jotka sitoutuvat noudattamaan näitä sääntöjä.
Yhdistyksen jäsenyhdistyksiä voivat olla 2 momentissa mainittujen työntekijöiden muodostamat rekisteröidyt yhdistykset. Jäsenyhdistyksellä ei ole ääni-, läsnä- ja puheoikeutta yhdistyksen kokouksissa eikä jäsenyhdistykset maksa jäsenmaksua.
Kannattajajäseneksi, jolla on puhe- ja läsnäolo-oikeus muttei äänioikeutta yhdistyksen kokouksissa, voidaan hyväksyä yksityinen henkilö tai oikeuskelpoinen yhteisö, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoitusperät ja haluaa tukea niitä.
Kunniajäseneksi voidaan yhdistyksen hallituksen esityksestä kutsua yhdistyksen kokouksessa henkilö, joka on erityisen ansiokkaasti vaikuttanut yhdistyksen toimintaan. Kunniajäsenet ovat jäsenmaksusta vapaita. Kunniajäsenellä ei ole äänioikeutta yhdistyksen kokouksessa.
Yhdistyksen jäsenet hyväksyy yhdistyksen hallitus. Kielteisestä päätöksestä voi hakija vedota yhdistyksen kokoukseen.

7 § JÄSENEN VELVOLLISUUDET
Jäsenen tulee suorittaa syyskokouksen määräämä jäsenmaksu hallituksen määräämänä ajankohtana, antaa yhdistykselle jäsenluetteloa varten tarpeelliset henkilötiedot itsestään sekä luottamuksellisina pidettävät sellaiset tiedot palkkaeduistaan ja niistä työehdoistaan, joita yhdistys pitää tarpeellisena 2 pykälässä mainittujen tarkoitusperien toteuttamiseksi, tukea yhdistyksen hallitusta jäsenmäärän lisäämisessä ja yhdistyksen toiminnan ja tarkoitusperien tunnetuksi tekemisessä.

8 § EROAMINEN JA EROTTAMINEN
Yhdistyksen jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai ilmoittamalla erosta yhdistyksen varsinaisen kokouksen pöytäkirjaan.
Jäsenen ero astuu voimaan sen kalenterikuukauden lopussa, jolloin eroamisilmoitus tehtiin. Kaikki eroamiskuukauden loppuun mennessä erääntyneet jäsenmaksut on suoritettava täysimääräisenä.
Yhdistyksen hallitus voi erottaa jäsenen, joka on toiminut yhdistyksen sääntöjen tai päätösten vastaisesti tai laiminlyönyt jäsenmaksunsa suorittamisen yli kuudelta (6) kuukaudelta.
Erotettu jäsen voi vedota asiasta yhdistyksen varsinaiseen kokoukseen jättämällä yhdistyksen hallitukselle kirjallisen valituksen kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa siitä, kun erottamispäätös on tullut erotetun tietoon. Erottamispäätös astuu voimaan sen kuukauden päättyessä, jonka kuluessa valitusaika loppuu, ellei päätöksestä ole valitettu tai kun yhdistyksen varsinainen kokous vahvistaa päätöksen. Kaikki erääntyneet jäsenmaksut on suoritettava sen kuukauden loppuun saakka, jolloin erottamispäätös astuu voimaan.
Eronneella tai erotetulla jäsenellä ei ole oikeutta yhdistyksen varoihin.

9 § HALLINTO
Yhdistyksen päättävä elin on yhdistyksen kokous. Yhdistyksen kokoukset ovat joko varsinaisia tai ylimääräisiä.
Varsinaisia kokouksia ovat:
a) kevätkokous, joka pidetään maalis-kesäkuussa ja
b) syyskokous, joka pidetään loka-joulukuussa.
Kevätkokouksessa:
1. kuullaan hallituksen selvitys yhdistyksen toiminnasta edellisenä vuonna,
2. käsitellään tilikertomus ja tilintarkastajien lausunto edellisen vuoden tileistä, taloudenhoidosta ja hallinnosta,
3. päätetään ylijäämän käyttämisestä tai mahdollisen alijäämän kattamisesta
4. hyväksytään toimintakertomus, vahvistetaan tilinpäätös ja myönnetään vastuuvapaus hallitukselle ja muille tilivelvollisille ja
5. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat
Syyskokouksessa:
1. päätetään hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkioperusteista,
2. määrätään jäsenmaksun suuruus, kannattajajäsenmaksu sekä päätetään tulo- ja menoarvio seuraavaksi kalenterivuodeksi,
3. hyväksytään yhdistyksen toimintasuunnitelma seuraavaksi vuodeksi,
4. valitaan joka toinen vuosi hallituksen puheenjohtaja seuraavaksi kahdeksi kalenterivuodeksi. Puheenjohtajan tulee saada yli puolet annetuista äänistä,
5. päätetään hallituksen varsinaisten jäsenten määrästä sekä valitaan hallituksen varsinaiset jäsenet erovuoroisten tilalle sekä hallituksen varajäsenet,
6. valitaan yksi tilintarkastaja tai tilintarkastusyhteisö ja yksi toiminnantarkastaja sekä näille varahenkilöt ja
7. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

10 § YHDISTYKSEN YLIMÄÄRÄINEN KOKOUS
Yhdistyksen ylimääräinen kokous voidaan pitää, jos yhdistyksen hallitus katsoo sen tarpeelliseksi tai jos kymmenesosa (1/10) yhdistykseen kuuluvista äänioikeutetuista jäsenistä sitä määrättyä asiaa varten kirjallisesti yhdistyksen hallitukselta vaatii.

11 § KUTSU YHDISTYKSEN KOKOUKSEEN
Yhdistyksen kokouksen kutsuu koolle yhdistyksen hallitus.

Kutsu varsinaiseen kokoukseen on julkaistava yhdistyksen kotisivuilla sekä lähetettävä sähköpostina tai julkaistava yhdistyksen lehdessä tai jäsenkirjeenä viimeistään kaksi (2) viikkoa ennen varsinaista kokousta. Kutsussa on mainittava kokouksessa käsiteltävät asiat.

Yhdistyksen ylimääräisen kokouksen kutsuu koolle yhdistyksen hallitus. Kutsu ylimääräisen kokoukseen on julkaistava yhdistyksen kotisivuilla sekä lähetettävä sähköpostina tai julkaistava yhdistyksen lehdessä tai jäsenkirjeenä vähintään viikko (1) ennen ylimääräistä kokousta. Kutsussa on mainittava kokouksessa käsiteltävät asiat.

12 § ESITYKSET JA ALOITTEET
Esityksiä ja aloitteita yhdistyksen kokoukselle ovat oikeutettuja tekemään yhdistyksen varsinaiset jäsenet. Jos jäsen haluaa asian käsiteltäväksi varsinaiseen yhdistyksen kevät-tai syyskokoukseen, hänen tulee jättää kirjallinen esitys tai aloite päätösehdotuksineen yhdistyksen hallitukselle kuusi (6) viikkoa ennen varsinaista kokousta.

13 § ÄÄNI-, LÄSNÄOLO- JA PUHEOIKEUS
Äänioikeutettuja yhdistyksen kokouksissa ovat jäsenmaksunsa suorittaneet yhdistyksen varsinaiset jäsenet. Jokaisella äänioikeutetulla jäsenellä on yksi ääni. Jäsen käyttää äänioikeuttaan yhdistyksen kokouksissa henkilökohtaisesti.
Puheoikeus on kannattajajäsenillä ja kunniajäsenillä sekä heidän lisäkseen myös yhdistyksen palkallisilla toimihenkilöillä sekä muilla henkilöillä, joille kokous sen erikseen myöntää.

14 § PÄÄTÖKSENTEKO YHDISTYKSEN KOKOUKSESSA
Yhdistyksen kokousten päätökset tehdään yksinkertaisella ääntenenemmistöllä, ellei sitä näissä säännöissä ole tiettyä päätöstä varten toisin määrätty. Äänten mennessä tasan voittaa puheenjohtajan kannattama mielipide. Vaaleissa ja suljetussa äänestyksessä ratkaisee arpa.

15 § HALLITUS
Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu kahdeksi (2) vuodeksi valittu puheenjohtaja ja hänen lisäkseen kahdeksi (2) vuodeksi valitut kahdeksasta kuuteentoista (8-16) varsinaista jäsentä, joista on vuosittain erovuorossa puolet. Ensimmäisen toimintavuoden jälkeen ratkaistaan erovuoroisuus arvalla. Hallitukseen kuuluu myös neljä (4) varajäsentä. Varajäsen osallistuu hallituksen kokoukseen varsinaisen jäsenen ollessa estyneenä. Varajäsenen toimikausi on yksi (1) vuosi.

16 § HALLITUKSEN KOKOUKSET
Yhdistyksen hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan kutsusta tarpeen vaatiessa tai milloin vähintään kaksi (2) hallituksen jäsentä sitä erikseen ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii.

Yhdistyksen hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja vähintään puolet hallituksen jäsenistä on saapuvilla. Päätökset tehdään yksinkertaisella enemmistöllä. Äänten mennessä tasan voittaa puheenjohtajan kannattama mielipide. Vaaleissa ratkaisee arpa.

17 § HALLITUKSEN TEHTÄVÄT
Hallituksen tehtäviin kuuluu:
1. valita keskuudestaan vuodeksi kerrallaan varapuheenjohtaja,
2. valita sihteeri, rahastonhoitaja ja muut mahdolliset toimihenkilöt,
3. edustaa yhdistystä, hoitaa sen asioita, kantaa ja vastata sen puolesta,
4. asettaa tarpeelliseksi katsomansa toimi- ja valiokunnat sekä työryhmät,
5. päättää jäsenmaksun kantotavasta ja -ajasta sekä huolehtia rahavarojen käytöstä ja omaisuuden hoidosta,
6. hyväksyä jäsenhakemukset ja pitää jäsenluetteloa,
7. kutsua koolle yhdistyksen kokoukset ja valmistella niihin tulevat asiat,
8. seurata jäseniä koskevien työ-, ja ammatti- ja palkka-asioiden kehittymistä sekä voimassa olevien työehtosopimusten noudattamista sekä epäkohtien ilmetessä avustaa yhdistyksen antamien ohjeiden mukaan jäseniään niiden selvittämiseksi,
9. huolehtia, että tiedot yhdistyksen toiminnasta ja ilmoitus hallituksen kokoonpanosta toimitetaan liitolle,
10. palkata ja erottaa yhdistyksen palveluksessa oleva henkilökunta ja
11. huolehtia muista yhdistystä koskevista asioista.

18 § NIMENKIRJOITUS
Yhdistyksen nimen kirjoittavat hallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja yhdessä tai jompikumpi heistä yhdessä sihteerin tai rahastonhoitajan kanssa.

19 § TILIKAUSI JA TILINTARKASTUS
Yhdistyksen tili- ja toimintavuosi on kalenterivuosi. Tilinpäätöksen tulee olla valmiina maaliskuun viimeiseen päivään mennessä.

Yhdistyksen hallintoa ja tilejä tarkastamaan valittujen tilintarkastajan ja toiminnantarkastajan tulee ennen huhtikuun 15. päivää toimittaa hallitukselle yhdistyksen kokoukselle osoitettu kertomuksensa ehdotuksineen vastuuvapauden myöntämisestä tai kieltämisestä sekä viimeksi mainitussa tapauksessa erikseen tarpeellisiksi katsomistaan toimenpiteistä.

20 § SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN
Näihin sääntöihin voidaan tehdä muutoksia yhdistyksen kokouksessa, jos asia on mainittu kokouskutsussa. Sääntömuutoksen on saatava taakseen 3/4 määräenemmistön annetuista äänistä.

21 § TOIMINNAN LOPETTAMINEN
Yhdistys voi purkautua yhdistyksen kokouksen tekemällä päätöksellä, jos asia on mainittu kokouskutsussa ja purkamista kannattaa vähintään 3/4 annetuista äänistä kahdessa peräkkäisessä vähintään kahden (2) viikon väliajalla pidetyssä kokouksessa tehty samaa tarkoittava päätös.

Jos yhdistys purkautuu tai lakkautetaan, on sen jäljellä olevat varat luovutettava sen toimintaa lähinnä jatkavalle rekisteröidylle yhdistykselle käytettäväksi yhdistyksen pyrkimyksiä edistävään tarkoitukseen tai muulle tietoalojen työntekijöitä edustavalle rekisteröidylle yhdistykselle tavalla, josta yhdistyksen purkamisesta päättävä kokous tarkemmin päättää.

Hyväksytty syyskokouksessa 25.11.2017.