Luottamusmiehen valinta – Tietoala ry

Luottamusmiehen valinta

Tämä ohjeistus on tarkoitettu avuksi työpaikoille, joissa ei vielä ole luottamusmiesjärjestelmää.

Valintaa ohjaavat sopimukset, määräykset ja lait

Luottamusmiehen valinta, asema ja tehtävät perustuvat työnantaja- ja työntekijäliittojen välisiin luottamusmiessopimuksiin.
Luottamusmiessopimus löytyy tietotekniikan palvelualan työehtosopimuksesta ja lisätietoja sopimuksesta saat Tietoala ry:ltä.

Kun päätös luottamusmiehen valinnasta työpaikalla on tehty, on huomioitava seuraavat asiat, jotka on sovittu Tietoalan ja YTN tietoalan välillä:

Luottamusmiehen tulee olla Tietoala ry:n tai jonkun YTN:läisen liiton jäsen sekä perehtynyt työpaikan olosuhteisiin. On tärkeää, että kaikilla TES:n mukaisten liittojen jäsenyyden omaavilla työntekijöillä on tieto siitä, että työpaikalle valitaan luottamushenkilö ja että em. liittojen jäsenillä on mahdollisuus asettua ehdokkaaksi ja osallistua itse valintaan.

Ehdokkaat ja valinnan järjestäminen

Samalla kun ilmoitetaan järjestettävästä valintakokouksesta tai vaaleista, tulee myös ilmoittaa siitä, miten luottamushenkilöehdokkaat ilmoitetaan ja mihin ilmoitukset palautetaan. Ehdokkaat asettaa työpaikan liittoon kuuluva henkilöstö. Ehdokkaaksi asettuvalta tulee olla suostumus, josta ilmenee, mihin tehtävään henkilöä ehdotetaan.

Jos ehdokkaita on nimetty johonkin tehtävään vain yksi, vahvistetaan hänen valintansa. Työpaikalla järjestettävien vaalien vaaliajoista ja vaalipaikoista on sovittava työnantajan kanssa viimeistään 14 vrk ennen vaalin toimittamista. Vaali voidaan myös järjestää Insinööriliiton avulla toteuttavana sähköisenä äänestyksenä.

Vaalit

Vaalien järjestelyistä huolehtii valintakokouksessa päätetty vaalitoimikunta. Vaalit järjestetään suljettuna lippuäänestyksenä tai sähköisenä.

Valinnan tulos

Valinnasta tehdään pöytäkirja, joka toimitetaan työntekijöiden nähtäväksi ja työnantajalle. Ilmoitus valinnasta on tehtävä työnantajalle sekä Tietoala ry:lle. Järjestölle ilmoituksen voi tehdä verkkolomakkeella.

Sähköinen ehdokasasettelu ja vaali

Jos yrityksessä on toimipisteitä ympäri Suomen ja on tarkoitus valita alueelliset luottamusmiehet, voidaan ehdokasasettelu tehdä myös sähköisesti. Tällöin yrityksestä nimetään jäsenten keskuudesta vaalitoimikunta (2 – 3 henkeä), jotka päättävät, milloin ehdokasasettelu toteutetaan.

Tämän jälkeen otetaan yhteyttä Insinööriliittoon tietoalan asioista vastaavaan asiamieheen. Insinööriliiton asiamies lähettää tiedon vaalitoimikunnan jäsenistä ja ehdokasasettelusta kaikille jäsenille jäsenrekisterin tietojen mukaisesti sähköpostilla. Kirje sisältää tiedon siitä, kuinka ehdokkaaksi haluavien tulee toimia. Yleensä ehdokkaaksi haluavat ilmoittavat kiinnostuksensa vaalitoimikunnan jäsenille sähköpostilla.

Kun ehdokasasetteluajankohta päättyy, vaalitoimikunta ilmoittaa Insinööriliittoon, montako ehdokasta on tullut. Jos halukkaita on yksi per tehtävä, voidaan heidät todeta suoraan valituksi uusiin luottamustehtäviin.

Jos ehdokkaita tulee enemmän, järjestetään heidän välillä vaali, jonka Insinööriliitto toteuttaa sähköisellä vaaliohjelmalla. Tällöin yrityksen Insinööriliittoon kuuluville jäsenille postitetaan tieto vaalin ajankohdasta ja jokaisella jäsenellä on mahdollisuus antaa yksi ääni haluamalleen ehdokkaalle. Vaaliajan päätyttyä julistetaan vaalin tulos. Jäsenistölle on hyvä lähettää myös tieto uusista luottamusmiehistä.

Pääluottamusmiehen valinta

Yrityksissä, joissa toimii useampi luottamusmies, voidaan luottamusmiesten keskuudesta valita pääluottamusmies.

Pääluottamusmiehestä voivat joko luottamusmiehet sopia keskuudessaan tai siitä voidaan järjestää vaali. Vaali voidaan pitää normaalisti vaalikokouksessa tai jos yrityksellä on useita toimipisteitä, voi Insinööriliitto järjestää sähköisen pääluottamusmiesvaalin.

Luottamusmiehen eroaminen ja erottaminen

Jos luottamusmies eroaa kesken toimikauden, on hänen ilmoitettava eroamisestaan kirjallisesti Tietoala ry:lle ja työnantajalle. Tällöin varaluottamusmiehestä tulee luottamusmies. Jos varaluottamusmies eroaa, voidaan järjestää täydennysvaalit.
Luottamusmies voidaan erottaa, jos hän tahallisesti jättää noudattamatta Tietoalan hallituksen ja YTN:n hallinnon antamia ohjeita tai päätöksiä tai jos ¾ hänen työehtosopimuksen mukaan edustamistaan työntekijöistä sitä kirjallisesti vaatii. Jos erottamisesta ei olla yksimielisiä, asiasta voidaan pyytää Tietoalan hallituksen ja YTN:n hallinnon lausunto.