Erimielisyyksien ratkaiseminen – Tietoala ry

Erimielisyyksien ratkaiseminen

Erimielisyyksien ratkaiseminen

Työnantajalla on työnjohto-oikeus. Työn suorittamiseen ja työn teknisiin järjestelyihin liittyvissä kysymyksissä työntekijän tulee kääntyä työnjohdon (esim. oman esimiehen) puoleen.

Palkkaa ja muita työsuhteen ehtoja koskevat erimielisyydet ratkaistaan seuraavassa neuvottelujärjestyksessä (ks. TES 24 § Neuvottelujärjestys):

1. Työpaikka

Ensisijaisesti työntekijä ja esimies keskustelevat asiasta.

Jos työntekijä ja esimies eivät pääse asiasta yksimielisyyteen tai asia jää epäselväksi, työntekijä voi pyytää luottamusmiestä ja esimies työnantajan edustajaa järjestämään luottamusmiehen ja työnantajan edustajan välisen neuvottelun.

Paikalliset neuvottelut on syytä aloittaa ja käydä ilman aiheetonta viivytystä. Neuvottelupyynnön voi esittää joko luottamusmies tai työnantajan edustaja.

Paikallisissa neuvotteluissa on laadittava muistio, jos jompikumpi osapuolista sitä pyytää.

1.1 Asiantuntijoiden käyttäminen

Neuvottelut saattavat koskea asioita, joista luottamusmiehellä ei ole riittävän yksityiskohtaisia tietoja. Tästä syystä luottamusmies voi tarvittaessa ottaa neuvotteluihin mukaansa asiaan perehtyneen työntekijän. Paikalliset neuvotteluosapuolet voivat halutessaan myös pyytää liitoilta neuvoja edesauttaakseen ongelman ratkaisemista työpaikalla.

2. Liittotaso

Jos erimielisyyttä ei saada ratkaistua työnantajan edustajan ja luottamusmiehen välisessä neuvottelussa, kummallakin on oikeus saattaa asia TES-osapuolten ratkaistavaksi. Toimeksianto liitoille kirjataan erimielisyysmuistioon. Siinä molemmat osapuolet toteavat erimielisyyskysymyksen ja sen, mitä työehtosopimuksen kohtaa erimielisyys koskee ja allekirjoittavat muistion.

Työnantaja lähettää erimielisyysmuistion Teknologiateollisuuteen ja luottamusmies Tietoala ry:lle.
Erimielisyyslomakkeen voit ladata tästä.

2.1 Erimielisyysmuistion sisältö

Erimielisyysmuistiosta tulee käydä selville varsinaisen erimielisyyskysymyksen lisäksi asian tausta, tapahtumat, puolin ja toisin esitetyt vaatimukset, niiden perustelut, vaatimuksen esittäjät, neuvottelujen ajankohdat, neuvottelujen pyytäjät, neuvottelupyyntöihin ja asiavaatimuksiin annetut vastaukset perusteluineen, vastauksen antajat, mahdollinen paikallinen kirjeenvaihto, muistiinpanot, erimielisyyskysymyksen selvittämistä edesauttavat tiedot (esimerkiksi selvitys henkilöistä ja miten heidät tavoittaa.)

Paikalliset osapuolet voivat pyytää liitoilta neuvoa-antavan lausunnon silloinkin, kun asiasta ei ole vielä syntynyt erimielisyyttä.

3. Työtuomioistuin

Jos asia jää erimieliseksi Tietoala ry:n ja Teknologiateollisuuden välillä, kumpi tahansa osapuolista voi saattaa riidan työtuomioistuimen lopullisesti ratkaistavaksi.