Tietotekniikan palvelualalle uusi työehtosopimus – Tietoala ry

Tietotekniikan palvelualalle uusi työehtosopimus

In English

Tietotekniikan palvelualan työehtosopimus on hyväksytty liittojen hallinnoissa.

 

Uusi normaalisitova työehtosopimus astuu voimaan 3.3.2023 osapuolten allekirjoitusten jälkeen. Nyt solmitun  työehtosopimuksen palkkaratkaisu noudattelee kustannusvaikutukseltaan yleistä linjaa ja on noin seitsemän prosenttia kahden vuoden sopimuskauden aikana. Tästä palkankorotusten osuus on kuusi prosenttia ja kertakorvauksen osuus noin yksi prosentti.

Palkankorotuksista sovitaan ensisijaisesti paikallisesti maaliskuun puoliväliin mennessä. Jos paikalliseen ratkaisuun ei päästä, maksetaan työntekijöille 12,5 prosentin kertakorvaus kuukausipalkasta luontoisetuineen kevään aikana. Kertakorvauksen lisäksi työnantaja korottaa palkkoja huhtikuun palkanmaksusta lähtien 3,5 prosentin kustannusvaikutteisella korotuksella siten, että jokaisen työntekijän palkka korottuu vähintään 3,0 prosenttia.

Vuonna 2024 perälauta on 1,3 prosentin yleiskorotus ja 1,2 prosentin työnantajaerä.

”Nyt saavutettu sopimus, jota neuvoteltiin noin puoli vuotta, on saavutetun palkkaratkaisun osalta välttävä. Se ei täytä alkuperäisiä tavoitteita ostovoiman säilymisestä, mutta yleiskorotuksen osuus on tässä ratkaisussa merkittävästi suurempi kuin työantajaerä”, toteaa Tietoala ry:n puheenjohtaja Jyrki Kopperi.

Myös niin sanottuihin tekstikysymyksiin tulee muutoksia, merkittävimpinä muutokset perhevapaisiin.  Sopimus tuo molemmille vanhemmille 30 arkipäivää palkallista vapaata ja synnyttävälle vanhemmalle lisäksi palkallisen 40 arkipäivän raskausvapaan.  ”Aiemmin isyysvapaana tunnettu palkallinen vapaa oli vain kuusi arkipäivää. Nyt palkallisten päivien määrä viisinkertaistuu. Lisäksi tämä vapaa koskee myös pienen lapsen adoptiovanhempia. Tämä on askel kohti yhdenvertaista vanhemmuutta”, sanoo YTN tietoalan pääneuvottelija Minna Anttonen.

Vastineena palkallisten perhevapaiden pidentämiseen jouduimme lyhentämään osaa muutosneuvotteluajoista sekä lomautusilmoitusaikaa.

”Suhdannevaihtelut näkyvät tietoalalla nopeasti. Onpa IT-alaa nimitetty YT-alaksi. Toivomme, että näillä muutoksilla yritykset pystyvät ketterämmin sopeutumaan alati muuttuvaan markkinaan ja löytämään ratkaisut, joilla työpaikkojen säilyminen voidaan turvata”, toteavat pääneuvottelijat Minna Anttonen ja Jyrki Kopperi yhdessä.

Uuden normaalisitovan työehtosopimuksen piirissä on hieman yli 23 000 työntekijää, kun mukaan lasketaan Teknologiateollisuuden työnantaja ry:n jäsenyritykset sekä ne yritykset, jotka ovat sopineet Tietoala ry:n ja YTN ry:n kanssa noudattavansa valtakunnallista työehtosopimusta.

Tietoala ry järjestää Youtube kanavalla livetilaisuuden ke 8.3.2023 klo 16:00, jossa kerrotaan uudesta valtakunnallisesta TES:stä

 

New collective agreement for the IT service sector

The collective agreement for the IT service sector has been approved by the unions’ administrations. The new normally binding collective agreement will enter into force on March 3, 2023 after the signatures of the parties. The salary settlement of the now concluded collective agreement follows the general line in terms of cost impact and is approximately seven percent during the two-year contract period. Of this, the share of salary increases is six percent, and the share of lump sum compensation is about one percent.

 

Salary increases will primarily be agreed locally by mid-March. If a local solution is not reached, the employees will be paid a one-time compensation of 12.5 percent of the monthly salary with fringe benefits during the spring. In addition to the one-time compensation, the employer will increase salaries starting from the April salary payment with a cost-effective increase of 3.5 percent, so that every employee’s salary will be increased by at least 3.0 percent.

 

In 2024, the tailboard is a 1.3 percent general increase and a 1.2 percent employer installment.

 

”The agreement reached now, which was negotiated for about half a year, is torelable in terms of the wage settlement reached. It doesn’t meet the original goals of preserving purchasing power, but the share of the general increase in this solution is significantly larger than the employer’s portion,” states Tietoala ry chairman Jyrki Kopperi.

 

There will also be changes to the so-called text questions, the most significant being the changes to family leave. The agreement brings 30 weekdays of paid leave for both parents and an additional 40 weekdays of paid pregnancy leave for the birthing parent. ”Earlier, paid leave, known as paternity leave, was only six weekdays. Now the number of paid days will increase fivefold. In addition, this leave also applies to the adoptive parents of a small child. This is a step towards equal parenting”, says Minna Anttonen, chief negotiator of YTN’s IT service sector.

 

In exchange for extending paid family leave, we had to shorten some of the change negotiation times and the layoff notice period.

 

”Cyclical fluctuations can be seen quickly in the IT service sector. We hope that with these changes, the companies will be able to adapt more nimbly to the ever-changing market and find solutions that can secure the preservation of jobs”, state the chief negotiators Minna Anttonen and Jyrki Kopperi together.

 

23,000 plus employees are covered by the new standard binding collective agreement, when we include the member companies of the Technology Industry Employers of Finland and those companies that have agreed with Tietoala ry and YTN ry that they will comply with the national collective agreement.

Lue myös nämä

Tiedotteet

Viisipäiväiseen lomapäivälaskentaan liittyvän ohjeistuksen antamiselle ei edellytyksiä

Lue lisää
Tiedotteet

Tilannepäivitys viisipäiväiseen lomapäivälaskentaan liittyvästä ohjeistuksesta

Lue lisää
Tiedotteet

Paremman työelämän puolesta -tilaisuudet 6.2.

Lue lisää